Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних; агент з постачання

Освітньо-кваліфікаційна характеристика

випускника Родинського професійного ліцею

І.

1. Професія – 4121 Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних
2. Кваліфікація – обліковець з реєстрації бухгалтерських даних
3. Кваліфікаційна характеристика

       Завдання та обов'язки. Перевіряє одержані первинні документи за формою та змістом, у разі відсутності на них обов’язкових реквізитів передає їх керівнику підрозділу (відділу, управління) бухгалтерського обліку для прийняття рішення. Систематизує  одержані первинні документи, переносить інформацію, відображену в цих документах, у потрібному аналітичному розрізі до відомостей (допоміжних відомостей, аркушів-розшифровок), виводить підсумки цифрової інформації у цих документах за її видами, напрямками та періодами. На документах, дані яких включені бухгалтером до облікових регістрів, зазначає номер відповідних облікових регістрів і порядкові номери запису в них (номер рядка). Готує проміжні розрахунки, необхідні для здійснення обліку господарських операцій, та подає їх до розгляду. Готуває дані та форми документів для розрахункових операцій. Вносить записи в журнали обліку бланків суворої звітності, цінних паперів тощо. Здійснює реєстрацію документів бухгалтерського обліку, які надходять в підрозділ (відділ, управління) бухгалтерського обліку. Комплектує в хронологічному порядку документи після їх оброблення, нумерує аркуші, складає внутрішній опис документів, засвідчувальний напис справи, підшиває або оправляє, оформлює обкладинку (титульний лист). Передає до зберігання або веде формування, систематизацію та зберігання справ у структурному підрозділі.

        Повинен знати: нормативні, методичні та інші інструктивні матеріали з організації та ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності; основи облікової політики, систему регістрів бухгалтерського обліку, порядок і способи реєстрації інформації, правила документообороту і технологію оброблення облікової інформації на підприємстві; систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю.

4. Кваліфікаційні вимоги.

Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

5. Сфера професійної діяльності

КВЕД ДК 009:2010 Професійна, наукова та технічна діяльність. Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування.

6. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, професійної кваліфікації осіб, які навчатимуться за професією Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

       6.1. При вступі на навчання

              Повна або базова загальна середня освіта.

       6.2 Після закінчення навчання

             Повна загальна середня освіта, професійна (професійно-технічна) освіта або професійна підготовка на виробництві, освітньо-             

             кваліфікаційний рівень "кваліфікований робітник" за професією Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

 

ІІ.

1. Професія:  4131 Агент з постачання

2. Кваліфікація: агент з постачання 

3. Кваліфікаційні вимоги

        Повинен знати: основи організації матеріально-технічного постачання і вантажно-розвантажувальних робіт; правила і порядок приймання і відправлення вантажів, замовлення контейнерів і транспортних засобів, оформлення документів на одержані і відправлені вантажі; номенклатуру і норми витрат сировини, матеріалів та інших товарно-матеріальних цінностей, умови їх зберігання і транспортування, основи організації праці, прийоми проведення маркетингу ринку товарів; правила ведення переговорів з постачальниками та партнерами; знати етикет ділових відносин.

         Повинен уміти: одержувати за нарядами, заявками та іншими документами товарно-матеріальні цінності (сировину, матеріали, устаткування, комплектуючі вироби, інвентар, канцелярське приладдя тощо); налагоджувати дружні стосунки з покупцями; проводити аналіз конкуренції; вести автоматизацію обліку товарно-грошових операцій у програмі 1С Бухгалтерія.

       Оформляти документацію на одержані і відправлені вантажі, замовляти контейнери і транспорт для їх перевезення.

       Виконувати позапланову закупівлю матеріалів.

       Відправляти товарно-матеріальні цінності за адресою підприємства або супроводжувати вантажі під час їх перевезення, забезпечувати їх зберігання, своєчасну доставку.

        Перевіряти стан вантажу, вживати заходи щодо заміни матеріальних цінностей у разі виявлення зовнішнього браку.

        Визначати режим перевезення вантажів, які швидко псуються, та небезпечних вантажів.

        Стежити за відповідністю тари вантажам, які перевозяться, розташуванням вантажів під час транспортування.

        Контролювати дотримання вимог охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт. Брати участь у реалізації заходів щодо підвищення економічної ефективності використання матеріальних ресурсів шляхом зниження витрат, пов’язаних з їх придбанням, доставкою і зберіганням.

 4. Загальнопрофесійні вимоги

         Повинен: раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці; додержуватись норм технологічного процесу; не допускати браку в роботі; знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, правила безпечного поводження з устаткуванням, машинами, механізмами, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту; володіти обсягом  знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності;  використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених виробничих негативних явищ (пожежі, аварій, повені тощо); знати основи інформаційних технологій.

5. Вимоги до освітнього, освітно-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб

          5.1. При вступі на навчання

                Повна або базова загальна середня освіта.

          5.2. При підвищенні кваліфікації

                Повна або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень "кваліфікований робітник" за                            професією Агент з постачання; стаж роботи за професією не менше 1 року.

          5.3.  Після закінчення навчання

                 Повна або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень "кваліфікований робітник" за

                 професією Агент з постачання; без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника

            Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту. (КВЕД - 2010, Секція - Н, розділ - 52).

7. Специфічні вимоги

           7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку навчання відповідно до законодавства переліку важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затверджених наказом МОЗ України № 46 від 31.03.1994.

           7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОН України № 256 від 29.12.1993).

             


         

 

Прочитано 1920 разів