Середа, 29 травня 2019 08:25

впровадження елементів дуальної форми навчання

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

      Відповідно до статті 9 Закону України "Про освіту" та на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 15. 05. 2018 р. № 473 "Про впровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників" з 2018-2019 навчального року Родинський професійний ліцей почав роботу над впровадженням елементів дуальної форми навчання при підготовці робітничих кадрів.

      Дуальна форма здобуття освіти - це спосіб здобуття освіти, що передбачає поєднання навчання осіб у закладах освіти з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в установах та організаціях для набуття певної кваліфікації, як правило, на основі договору.  Елементи дуальної форми навчання у Родинському професійному ліцеї побудоване на підгрунті соціального партнерства, спрямоване на формування нової моделі професійної підготовки кваліфікованих робітників із обов'язковими  періодами виробничого навчання й виробничої практики, що впроваджуються на базі підприємств. 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДУАЛЬНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ПРИ ПІДГОТОВЦІ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ У РОДИНСЬКОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ ЛІЦЕЇ

 I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

         Елементи дуальної форми навчання, практико-орієнтоване навчання у Родинському професійному ліцеї, побудоване на підґрунті соціального партнерства, спрямоване на формування нової моделі професійної підготовки кваліфікованих робітників із обов'язковими періодами виробничого навчання й виробничої практики, що проваджується на базі підприємств, установ, організацій та передбачає зміцнення зв'язків навчання з виробництвом, визначення провідної ролі та підвищення відповідальності роботодавців за якість підготовки робітничих кадрів

Мета впровадження елементів дуальної форми навчання – подолання диспропорції між пропозицією щодо надання освітніх послуг Родинським професійним ліцеєм та запитами роботодавців щодо структури навчально-виробничого процесу, змісту і обсягу навчальних планів і програм, якості підготовки робітничих кадрів, надання можливості мобільно реагувати на зміни виробничих технологій та модернізувати зміст професійної освіти, враховувати вимоги конкретних підприємств, установ, організацій - замовників робітничих кадрів при організації навчально-виробничого процесу.

Упровадження елементів дуальної форми навчання базується на поєднанні в навчальному процесі професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки в обсягах 30% (40%) теоретичних занять до 70% (60%) практичних занять. Виробниче навчання (крім початкових вправ) та виробнича практика здійснюється безпосередньо в умовах виробництва з використанням матеріально-технічної бази та кадрового потенціалу підприємства, що надає можливість учням одночасно з навчанням у закладі опановувати обрану професію безпосередньо на виробництві.

Система підготовки кадрів з елементами дуальної форми навчання у Родинському професійному ліцеї впроваджується в рамках реалізації дослідно-експериментальної роботи Всеукраїнського рівня «Професійна підготовка кваліфікованих робітників з використанням елементів дуальної системи навчання» (наказ Міністерства освіти і науки України від 16.03.2017 р. № 298).

Організація навчально-виробничого процесу з елементами дуальної форми навчання базується на співпраці підприємств, установ, організацій (далі - підприємство)та закладу, що мають взаємні права і обов’язки, які регулюються тристороннім договором між підприємством, Родинським професійним ліцеєм та здобувачем професійно-технічної освіти (далі - учнем).

ІІ. ПІДПРИЄМСТВО

Підприємство (за згодою) на основі договору з Родинським професійним ліцеєм, про впровадження елементів дуальної форми навчання забезпечує організацію виробничого навчання та виробничої практики для якісної підготовки кваліфікованих робітників відповідного кваліфікаційного рівня за визначеною професією. Підприємство забезпечує навчально-виробничу базу (навчально-виробничі дільниці) для проходження учнями виробничої практики та виробничого навчання, закріплює майстрів-наставників за учнями на виробничих місцях, надає можливість учням та педагогічним працівникам опанувати сучасні виробничі технології, сприяє стажуванню учнів та педагогічних працівників навчального закладу, створює належні умови для роботи майстрів-наставників, бере активну участь у формуванні змісту навчальних програм та структури навчально-виробничого процесу, розробленні навчально-плануючої документації, здійсненні вихідного контролю знань та умінь учнів.

Підприємство передбачає в перспективних планах соціально-економічного розвитку та колективних договорах заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази для забезпечення комфортних умов навчання, праці, побуту та відпочинку учнів та майстрів-наставників на підприємстві.

Основні напрямки співпраці підприємства та Родинського професійного ліцею передбачають:

- підготовку за галузевим спрямуванням кваліфікованих робітників, що відповідають вимогам сучасних виробничих технологій і потребам конкретного виробництва;

- прогнозування потреби підприємства, галузі, регіонув підготовці, перепідготовці й підвищенні кваліфікації робітничих кадрів;

- формування й управління професійними компетенціями (визначення та опис компетенцій, планування графіку навчання, розвитку персоналу і створення нових робочих місць).

ПРАВА ПІДПРИЄМСТВА

 1. Враховувати при формуванні бюджету кошторисні призначення для модернізації навчально-виробничої бази навчально-виробничих дільниць для забезпечення якісної професійно-практичної підготовки учнів Родинського професійного ліцею.
 2. Брати участь у моніторингу потреб регіонального ринку праці у професійних кваліфікаціях з урахуванням власних інтересів та розвитку галузі.
 3. Брати участь спільно з закладом у розробленні експериментальних навчальних планів і програм підготовки майбутніх кваліфікованих робітників.      
 4. Формувати спільно з закладом графік навчального процесу для впровадження елементів дуальної форми навчання.
 5. Брати участь у розробленні професійних та освітніх стандартів, формувати вимоги до професійних компетентностей майбутніх фахівців.
 6. Укладати договори між підприємством, Родинським професійним ліцеєм та учнями з метою забезпечення якісної професійно-практичної підготовки учнів, запровадження механізмів стимулювання ефективної праці учнів та їх наставників, сприяння працевлаштуванню випускників закладу.
 7. Сприяти навчанню учнів ліцею на сучасному навчально-виробничому обладнанні, оволодінню ними інноваційними виробничими технологіями.
 8. Здійснювати обмін інформацією з закладом щодо прийнятих управлінських рішень з кадрових питань, внесення змін у нормативно-правові акти з питань підготовки кадрів в умовах виробництва.

ОБОВ'ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА

 1. Надавати робочі місця учням для проходження виробничого навчання та виробничої практики, забезпечувати виконання програм виробничого навчання і практики.
 2. Призначати відповідального працівника, який здійснює загальне керівництво професійним навчанням учнів ліцею на підприємстві у відповідності до вимог робочих навчальних планів і програм професійної підготовки.
 3. Організовувати навчання-інструктаж учнів з охорони праці перед початком навчання на підприємстві та здійснювати періодичну перевірку їх знань з охорони праці.
 4. Забезпечувати проведення виробничого навчання та виробничої практики учнів Родинського професійного ліцею у провідних цехах, на робочих місцях, які оснащені сучасною технікою з новітньою технологією і високим рівнем організації праці, в складі бригад під керівництвом досвідчених майстрів-наставників.
 5. Контролювати дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, встановлених на підприємстві.
 6. Передавати (за можливістю) безоплатно закладу необхідне устаткування, обладнання, машини, механізми, транспортні засоби, інструменти, інвентар з метою зміцненню матеріально-технічної бази Родинського професійного ліцею.
 7. Забезпечувати (за можливості) учнів спеціальним робочим одягом, взуттям та іншими індивідуальними засобами захисту за встановленими нормами для відповідних штатних працівників підприємства.
 8. Передбачити можливість оплати праці учнів за фактично виконаний обсяг робіт у період виробничої практики.
 9. Складати виробничі характеристики учнів після завершення виробничої практики із зазначенням рекомендованого рівня кваліфікації.
 10. Надавати заявки на підготовку кадрів до закладу у розрізі професій і рівнів кваліфікації, виходячи з потреб виробництва.
 11. Працевлаштовувати на базі підприємств (за наявності вільних робочих місць) випускників, які здобули професійну кваліфікацію за дуальною формою навчання.
 12. Укладати трьохсторонні договори з учнем і Родинським професійним ліцеєм, що передбачають надання оплачуваних робочих місць для виробничої практики та працевлаштування.
 13. Брати участь у роботі з професійної орієнтації молоді на робітничі професії.
 14. Надавати робочі місця педагогічним працівникам закладу, які працюють за даним напрямком для проходження стажування та вивчення нових виробничих технологій.

ІІ. Родинський професійний ліцей

         Упровадження елементів дуальної форми навчання у навчально-виробничий процес, заклад запроваджується з метою забезпечення відповідності змісту професійної освіти, визначеного державними стандартами професійно-технічної освіти, вимогам сучасного виробництва, інноваційним технологічним процесам та технічному забезпеченню.

Навчальний заклад на основі державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій розробляє навчальні плани та програми, використовуючи для оновлення змісту навчальних програм 20% варіативного компоненту змісту освіти, формує графік навчально-виробничого процесу із врахуванням потреб та виробничих інтересів підприємства. Навчання проводиться за робочими планами й програмами, погодженими з роботодавцями та затвердженими в установленому порядку.

Навчальний процес з елементами дуальної форми навчання включає три основних етапи:

- опанування базовими знаннями, уміннями та навичками, що здобуваються в стінах навчального закладу на початку навчального процесу, та включає теоретичну підготовку та виробниче навчання у навчально-виробничих майстернях навчального закладу;

- професійно-теоретична підготовка, яка здійснюється на базі навчального закладу на початку кожного кваліфікаційного рівня або навчального модуля з метою вивчення нових тем та програм;

- професійно-практична підготовка, що впроваджується в умовах виробництва та включає виробниче навчання й виробничу практику і забезпечує опанування учнями професійного компоненту змісту освіти.

Побудова графіку навчального процесу може бути багатоваріативною та формувати навчальні компоненти у залежності від особливості діяльності підприємства, складності в опануванні професійних кваліфікацій, врахування сезонних факторів для певних професій тощо.

Професійно-практичнапідготовка проводиться на виробничих об'єктах підприємств-замовників кадрів для забезпечення здобуття сучасних професійних компетенцій і спрямовується на закріплення, розширення, поглиблення і систематизацію знань, умінь і навичок, отриманих при вивченні спеціальних дисциплін, формування й закріплення практичного досвіду.

Для якісної організації практичного навчання за кожним учнем закріплюється наставник з числа працівників даного підприємства. Контроль за отриманими практичними знаннями та навичками здійснюється керівником практики, призначеним закладом, майстром виробничого навчання даної навчальної групи та майстром-наставником, закріпленим за учнем із числа кращих працівників-виробничників. За підсумками контролю виставляється оцінка, яка фіксується в журналі практичного навчання. Підсумком практичного навчання є захист звіту про проходження виробничої практики із наданням заповненого щоденника про проходження виробничої практики та виробничої характеристики (з підписами керівника та майстрів-наставників з виробництва).

ПРАВА РОДИНСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЛІЦЕЮ

 1. Заключати тристоронні договори для впровадження елементів дуальної форми навчання з підприємствами, установами, організаціями та учнями, що здобувають робітничі професії.
 2. Вносити спільно з роботодавцями зміни до структури навчально-виробничого процесу, змісту професійної підготовки, графіку проходження професійно-практичної підготовки за умови дотримання діючих нормативно-правих актів у сфері освіти та погодження і затвердження робочих навчальних планів в установленому порядку.
 3. Призначати відповідального керівника (куратора) для організації та контролю за здійсненням професійно-практичної підготовки в умовах виробництва.
 4. Визначати посадові обов’язки майстрів виробничого навчання, закріплених за навчальними групами, у яких запроваджуються елементи дуальної форми навчання.
 5. Погоджувати кандидатури майстрів-наставників, що призначаються підприємством дляпроведення виробничого навчання та виробничої практики.
 6. Видавати спільно з підприємством сертифікат, що підтверджує рівень професійної кваліфікації учня, за умови успішного опанування практичного розділу навчальної програми.
 7. Ініціювати оновлення матеріально-технічної бази, технічного забезпечення навчально-виробничих дільниць та навчально-виробничих майстерень закладу, покращення соціально-побутових умов праці учнів та майстрів-наставників перед керівництвом підприємства.
 8. Направити на стажування педагогічних працівників для ознайомлення з вимогами підприємства, сучасними технологіями виробництва та внесення доповнень до робочої навчальної програми з професії (розряду).

ОБОВ’ЯЗКИ РОДИНСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЛІЦЕЮ

 1. Вчасно реагувати на рекомендації й пропозиції підприємств-партнерів щодо удосконалення форм і методів організації виробничого навчання та виробничої практики.
 2. Дотримуватись державних стандартів професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників.
 3. Здійснювати контроль за умовами праці таоплатою праці учнів під час виробничої практики учнів.
 4. Сприяти матеріальному стимулюванні підприємством якісного виконання виробничих завдань учнями, ефективної роботи керівників виробничої практики та майстрів-наставників.
 5. Формувати нові професійні компетентності майбутніх робітників, психологічну готовність працювати в колективі, виховувати лідерські якості, навчати основам підприємницької діяльності.

         6. Забезпечувати належну якість професійно-теоретичної підготовки учнів відповідно до вимог сучасних технологічних процесів із врахуванням запитів роботодавців.

                   ІІІ. ЗДОБУВАЧ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

Здобувачі професійно-технічної освіти є важливим складником упровадження елементів дуальної форми навчання у навчально-виробничий процес. Надання можливості учням ліцею опановувати сучасні виробничі технології безпосередньо в умовах виробництва сприяє підготовці кваліфікованих робітничих кадрів відповідно до вимог сучасного виробництва, забезпечує високий рівень працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів.

ПРАВА УЧНІВ

 1. Обирати місце проведення професійно-практичної підготовки відповідно до переліку підприємств, що надали згоду на участь у впровадженні елементів дуальної форми навчання у навчально-виробничий процес.
 2. Бути відповідальною стороною при укладанні тристороннього договору щодо умов проходження виробничої практики та виробничого навчання в умовах виробництва, переважного права на подальше працевлаштування.
 3. Отримувати відповідну оплату праці за виконаний обсяг робіт за період виробничої практики.
 4. Отримувати додаткові винагороди та соціальні пільги, передбачені для працівників Підприємства.
 5. Після завершення навчального процесу та терміну дії тристороннього договору за наявності пропозиції від Підприємства укласти з Підприємством трудовий договір.

ОБОВ’ЯЗКИ УЧНІВ

   1. Відвідувати заняття і виконувати виробничі завдання в рамках вимог державного освітнього стандарту з конкретної професії відповідно до графіку навчально-виробничого процесу.

       2. Виконувати настанови майстрів виробничого навчання та наставників, призначених Підприємством, що стосуються процесу навчання і виробничого процесу, для набуття професійних кваліфікацій відповідного кваліфікаційного рівня.

       3. Сумлінно ставитися до опанування програми професійно-практичної підготовки за обраною професією.

       4. Дотримуватися під час навчання вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку та інших нормативних актів, що діють на Підприємстві, в тому числі у сфері охорони праці, дбайливо та ощадливо ставитися до майна Підприємства.

     5. Працевлаштовуватись після завершення навчання за умови наявності вакансій на роботу на Підприємство (за згодою сторін).

Директор РПЛ                                                                                                                                                                 О.С.Колобов

Прочитано 717 разів